Mua trả góp nhà tại eco green saigon quan 7 SaleReal như thế nào?

Mua trả góp nhà tại eco green saigon quan 7 SaleReal như thế nào?

Thông tin kho£n ti¿t dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 là dñ án căn hÙ chung cư đang đưãc mong đãi r¥t nhiÁu të https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/ bên Quý khách hàng trong sÑ 5 2019 vëa qua, do m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t đ·c biÇt phong phú, đËa th¿ đ¯c đËa, thương hiÇu chç đ§u tư uy tín, chánh do th¿ mà đây chính là t§m tên đưãc tìm ki¿m nhiÁu nh¥t trong thÝi gian vëa qua.

Bài vi¿t này SaleReal s½ cung c¥p đ¿n Khách hàng Các viÇc liên quan tÛi bÝ b¿n bán và ti¿n đÙ thanh toán chung cư Eco Green Sài Gòn, dñ án mà luôn đưãc r¥t nhiÁu Khách hàng quan tâm ß khu vñc Qu­n 7.

ĐÓng thÝi chúng tôi s½ c­p nh­t thêm cho Khách hàng thêm mÙt vài thông tin liên quát mÛi nh¥t vÁ dñ án Eco Green Sài Gòn të nhà đ§u tư. trông r±ng bài vi¿t cça Các chuyên gia SaleReal s½ đem l¡i cho Quý khách các thông tin hïu nghi vÁ dñ án xa l¡ Qu­n 7 này.

eco green saigon

Thông tin bÝ b¿n bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 sß hïu vË th¿ vô cùng r¥t xinh đ¹p t¡i khu vñc trung tâm qu­n 7. Đưãc triÃn khai do chç đ§u tư uy tín Xuân Mai Corp.

dñ án đưãc bi¿t l¡i ĐÑi vÛi hai lãi th¿ vÁ vË trí tÍa l¡c và chç đ§u tư đáng tin c­y ra bÝ b¿n bán dñ án đưãc dñ sáng s½ không th¥p. Theo thông tin nÙi bÙ të chç đ§u tư thì giá bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc đÁ xu¥t të 45 - 50 triÇu/m2.

căn hÙ cao c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc thi¿t k¿ të 2 đ¿n 3 phòng ngç, diÇn tích đa d¡ng të 52m2 l¡i 92m2, dñ án Eco Green Sai Gon đÁu t¡o sñ đa d¡ng vÁ lo¡i hình căn hÙ chung cư nên giá bán s½ giao đÙng të 2,5 t÷ tÛi 6 t÷ tùy thuÙc m×i diÇn tích khác nhau mà giá bán s½ chênh lÇch theo diÇn tích như sau:

giá bán ĐÑi vÛi căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon có 1 PN VÛi diÇn tích të 54.6m2 – 58m2 s½ rơi vào t§m 2,5 t÷

giá bán ĐÑi vÛi căn hÙ chung cư 2 PN Eco Green Sai Gon có diÇn tích 79.6m2 – 106.3m2 s½ rơi vô chëng 4 t÷ - 4,9 t÷

giá bán VÛi căn hÙ chung cư 3 PN Eco Green Sai Gon chéa đñng diÇn tích 121.7m2 – 145.4m2 kho£ng 6 t÷

bÝ b¿n bán VÛi căn hÙ Duplex và Penthousse Eco Green Sai Gon të 3-4P là Nhïng căn hÙ chung cư t¡o sân vưÝn cà chung cư thông t§ng VÛi diÇn tích 150.9m2 – 167.6m2 s½ rơi vô kho£ng 8 t÷ và ĐÑi vÛi căn hÙ d¡ng lý thú 4 PN diÇn tích të 176.7m2 – 177.6m2 căn hÙ thông t§ng kho£ng 10 t÷.

Nhìn chung so sánh giá bán theo diÇn tích và nÙi th¥t cùng phong cách thi¿t k¿ Eco Green Sai Gon thì bÝ b¿n bán cũng không chênh lÇch quá các, chính do v­y Eco Green Sai Gon là mÙt điÁu kiÇn tÑi ưu nh±m Quý khách t¡o kh£ năng tranh thç giï b¯t n¿u quy¿t đËnh chÍn mua chç t¡i khu này.

can ho eco green quan 7

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 t¡o nào đ·c biÇt?

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 r¥t linh ho¡t, khi Khách hàng đ·t cÍc t¡i ngày chào bán và chÍn mua căn hÙ chung cư dưÛi khi có thông tin chính théc vÁ giá bán. SÑ tiÁn ti¿p theo Khách hàng có thà đóng dưÛi ngày kí phù hãp đÓng mua bán chánh théc. sau đ¥y ti¿n đÙ s½ đưãc chia nhÏ theo sÑ l§n theo ti¿n đÙ xây chung cư, Các căn hÙ chung cư đưãc Quý khách hàng đ·t mua s½ đưãc bàn giao chç, nghiÇm thu vào cuÑi năm 2020 và chánh théc nh­n nhà vào quý I 5 2021.

dñ án dñ ki¿n s½ đưãc thành m¯t sàn đãt hai vô tháng 10 năm 2019 và t¡i gian này nhà đ§u tư b¯t đ§u nh­n đ·t điÃm dñ án cho công đo¡n chào bán giai đo¡n 2. ra Quý khách t¡o kh£ năng chÍn mua trong sÑ thÝi điÃm này đà giï nơi đưãc căn h£o SÑ tiÁn giï ch× t¡o hoàn l¡i.

Ai t¡o thà chÍn lña mua căn hÙ Eco Green Sài Gòn Qu­n 7?

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 tÍa l¡c t¡i m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP hÓ Chí Minh, nơi t¡o vË trí giao thông tuyÇt vÝi đơn gi£n k¿t nÑi VÛi Các khu bên c¡nh, Đ·c biÇt Nhïng cơ sß v­t ch¥t vÁ y tiÅn giáo dåc đ³ng c¥p ngay t¡i trung tâm Qu­n 7.

chánh bßi nhiên dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ khá hãp VÛi Các ai ưa thích mÙt không gian hòa hãp VÛi tñ nhiên nhưng cũng không n±m cái biÇt, quá xa trung tâm nên phÑ do bßi të dñ án Quý khách chÉ m¥t t§m 20 phút đi xe là có kh£ năng l¡i trung tâm Qu­n 1, thành đây đưãc xem là dñ án lý tưßng nh¥t đà ngưÝi dân chon an cư.

eco green quan 7

Quý khách hàng là Nhïng c·p vã chÓng tr», tích lũy kho£ng 1 t÷, thu nh­p hàng tháng cça hai vã chÓng chëng 40 triÇu là t¡o thà lña chÍn mÙt căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 nh±m sinh sÑng.

hơn đây là Nhïng thông tin vÁ Eco Green Sài Gòn đưãc chuyên gia BDS SaleReal biên t­p. Hy vÍng Các thông tin mà SaleReal Team c¥p s½ Làm ích hơn cho Quý khách trong sÑ viÇc tìm ki¿m lña chÍn chung cư mơ ưÛc cho c£ nhà Quý khách.

nay gian chào bán và nơi mß bán chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ đưãc SaleReal c­p nh­t cå kh£ năng tÛi Quý khách trong sÑ bài vi¿t chính lúc có thông tin chánh xác të nhà đ§u tư.

Event Date

Saturday, 5 March 2016
Dewan Sri Balau, UiTM Cawangan Sarawak,
Kampus Mukah.

Downloads

Entry Form & Poster Template
(Click to download)

Go to top