Mua eco green quan 7 SaleReal thì nên lưu ý gì?

Mua eco green quan 7 SaleReal thì nên lưu ý gì?

TÕng quát dñ án căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn cça nhà đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là càng dñ án vô cùng thú vË đưãc nhà đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong sÑ lòng Qu­n 7. dñ án chÝ s½ đem đ¿n cho Quý khách càng chÍn lña an cư h¥p d«n t¡i khu Nam Sài Gòn.

dñ án sß hïu vË th¿ đ¯c đËa, hÇ thÑng tiÇn ích đa d¡ng và đ·c biÇt.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ Tìm hiÃu l¡i Quý khách thông tin vÁ căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn nh±m Khách hàng t¡o thà hiÃu rõ hơn dñ án vô cùng đ·c biÇt này.

du an eco green quan 7

Thông tin căn hÙ Eco Green Sai Gon

Eco Green Sài Gòn là dñ án mái hãp thương m¡i gÓm dËch vå, khách s¡n và nhà t¡i cao c¥p và hÇ thÑng tiÇn ích vưãt trÙi, phát triÃn ra càng khu vñc compound VÛi cÙng đÓng dân cư hoàn thiÇn.

tÕng diÇn tích dñ án kho£ng 14,36 ha n±m t¡i vË th¿ đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh. Đưãc chç đ§u tư XuanMai Corp t¡o tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư phát triÃn Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) làm tÕ th§u xây ĐÑi vÛi chu×i tiÇn ích nÙi khu vñc đ³ng c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t đ³ng c¥p cho tÛi không gian sÑng xanh yên lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß ra nơi an cư hoàn h£o cça cư dân thành phÑ.

nhà đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư xây Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là mÙt trong Nhïng nhà đ§u tư t¡o danh ti¿ng, danh ti¿ng này g¯n liÁn VÛi các dñ án vưãt b­c t¡i Hà NÙi.

chç đ§u tư thưÝng xuyên thích hãp tác ĐÑi vÛi Nhïng đÑi tác chi¿n lñc nưÛc ngoài có thành tñu, kù thu­t cao, trong sÑ quá trình xây Các dñ án, Các đơn vË c¥u trúc tòa nhà, c¥u trúc c£nh quát https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/ thương hiÇu như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách k¿t c¥u, concept, Văn phòng bán hàng và căn hÙ chung cư....

chung cu eco green

– phéc th§u xây dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty an Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và thi¿t k¿ Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công c¥u trúc cça t¥t c£ tháp căn hÙ t¡i dñ án.

Xét vÁ tÑ ch¥t sinh thái và không gian sÑng ß căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y h³n, đây là càng trong sÑ Các chung cư đưãc thi¿t k¿ theo chu©n sinh thái ĐÑi vÛi ch¥t .SÑ không gian sinh sÑng cñc kó thú vË, dñ án t¡o công mĩ cây non trung tâm và t¥t c£ Các nhân tÑ vÁ m£ng xanh, đÙ che phç luôn đ·t lên hàng đ§u ĐÑi vÛi 70% còn tÛi 30% dùng đà xây dñng Nhïng tháp căn hÙ chung cư.

chç đ§u tư c¥u trúc Eco Green Sai Gon bao gÓm 7 tòa chung cư, h§u h¿t Các tháp căn hÙ chung cư đÁu t¡o 2 l¡i 3 t§ng h§m nh±m xe. RÙng rãi, tiÇn ích cho dân cư sí dång. căn hÙ đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc thi¿t k¿ të 2 l¡i 3 phòng ngç, diÇn tích đa d¡ng të 52m2 đ¿n 92m2, ĐÑi vÛi hưÛng cía và hưÛng ban công khác nhau, phù hãp ĐÑi vÛi mÍi cung m¡ng, chính do v­y, Quý khách hàng t¡o thà an tâm lña chÍn Các căn hÙ mà mình muÑn sß hïu.

Ngoài chung cư đ³ng c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn có căn hÙ chung cư thương m¡i và dËch vå, Khách s¡n đ³ng c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel ß tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.

dñ án Eco Green Sai Gon chéa đñng t¥t c£ 50 tiÇn ícc nÙi khu nh±m phåc vå ngưÝi dân như là trưÝng m§m xanh và trưÝng tiÃu hÍc, công mĩ Eco-Green, khách s¡n cao c¥p, trung tâm mái chéc sñ kiÇn, trung tâm thà dåc như phòng Gym, dËch vå làm đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh sáng, khu ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t cùng, đưÝng ch¡y bÙ, hÓ bơi 4 mùa t¡o điÁu hòa nhiÇt đÙ theo mùa…

can ho eco green quan 7

Xét vÁ tÑ ch¥t pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n th¥y pháp lý căn hÙ r¥t rõ ràng, Khách hàng t¡o thà yên tâm đ§u tư l«n mua t¡i, sÕ hÓng m×i căn s½ c¥p trong sÑ vòng 6 tháng nói të ngày bàn giao nhà, ©n chéa lâu dài theo quy đËnh pháp lu­t, NgưÝi ViÇt Nam lo¡i hình sß hïu lâu dài, có sÕ c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n VÛi thÝi h¡n là 50 năm theo lu­t pháp hiÇn hành.

Dñ ki¿n bàn giao quý 2, năm 2021. HiÇn ß dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, tiêu chu©n bË cho giai đo¡n TrưÛc h¿t chào bán.

hơn đây là thông tin cơ b£n vÁ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi đ¿n Quý khách hàng. Hy vÍng Nhïng thông tin mà SaleReal Team c¥p s½ Khi¿n ích trên cho Quý khách hàng trong viÇc chÍn lña tìm ki¿m chung cư an cư cho c£ nhà Quý khách.

Thông tin vÁ giá bán và phương théc thanh toán mÛi nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Các chuyên gia SaleReal Sơ nét l¡i Quý khách hàng cå thà nh¥t t¡i công ty BDS SaleReal. ß đây b±ng 6 năm kinh nghiÇm vÁ sàn b¥t đÙng s£n Tp. Hcm Các chuyên gia s½ đưa thành Nhïng lÝi khuyên chân nên nh¥t l¡i Quý khách hàng.

Event Date

Saturday, 5 March 2016
Dewan Sri Balau, UiTM Cawangan Sarawak,
Kampus Mukah.

Downloads

Entry Form & Poster Template
(Click to download)

Go to top