sao PiRealtor lại được nhiều người quan tâm

sao PiRealtor lại được nhiều người quan tâm

Tìm hiÃu khu vñc đô thË sinh thái HÙi An Riverside

HÙi An Riverside là dñ án khu đô thË sinh thái ven sông khi tÍa l¡c t¡i đËa th¿ hoàn h£o đưãc chç đ§u tư Fivigroup xây dñng t¡i HÙi An, nhiên dñ án HÙi An Riverside chéa đñng vË th¿ như v­y nào? lÑi k¿t c¥u t¡o nào đ·c s¯c? cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc nÕi b­t? chç đ§u tư Fivigroup uy tin tín không?. mÍi s½ đưãc PiRealTor phéc thích hãp và gíi tÛi Quý khách hàng t¡i bài vi¿t sau đây.

nh­n đËnh đËa th¿ dñ án HÙi An Riverside

©n chéa vË th¿ đ¯c đËa ngay chân c§u Cía Đ¡i, cía ngõ Nam HÙi An. vË th¿ đơn gi£n hơn tuy¿n đưÝng đơn gi£n k¿t nÑi vào thành phÑ Đà Nµng - Hu¿ - HÙi An - h£o Sơn.

dñ án sß hïu đËa th¿ đơn gi£n lúc phía b¯c giáp sông Thu BÓn, đây là dòng sông ĐÑi vÛi lưu SÑ lưãng m¡nh và k¿t nÑi thu­n tiÇn ĐÑi vÛi Các c£ng du lËch sông hÙi, phía Nam dñ án giáp VÛi tuy¿n đưÝng Duy ra - Duy Nghĩa k¿t nÑi VÛi tuy¿n đưÝng 129, đây là tuy¿n đưÝng chánh g¯n k¿t vô th³ng Đà Nµng và Hu¿, bên Đông giáp ĐÑi vÛi c§u Cía Đ¡i, bên Tây giáp VÛi L¡ch SuÑi. t¡o kh£ năng th¥y r±ng dñ án đưãc bao bÍc vì chu×i sông rách, đem tÛi cho khu đô thË b§u không khí trong sÑ lành, thông thoáng.

chéa đñng vË trí đơn gi£n Khi¿n ngưÝi dân an cư t¡i biÇt thñ HÙi An Riverside thu­n lãi g¯n k¿t ĐÑi vÛi Các đËa điÃm quan trÍng trên khu vñc như dÅ dàng k¿t nÑi ĐÑi vÛi sân bay Đà Nµng hay sân bay Chu Lai thu­n lãi lúc chÉ m¥t t§m 45 phút, di chuyÃn tÛi Các đËa điÃm du lËch, đáng lam th¯ng c£nh nhanh chóng và thu­n lãi như Cù Lao Chàm, khu vñc du lËch sinh thái V¡n Dëa,....

c¥u trúc dñ án t¡o gì Vưãt b­c

HÙi An Riverside chéa đñng khu đ¥t 14.9ha tr£i dÍc theo con sông Thu BÓn, và đưãc quy ho¡ch gÓm nhà phÑ liÁn kÁ - biÇt thñ - căn hÙ chung cư cao t§ng.

dñ án đưãc thi¿t k¿ bßi Các nhà c¥u trúc hàng đ§u và đưãc chú trÍng tôn gây y¿u tÑ thiên v­y mà thiên th¿ đã ban t·ng, nâng cao ch¥t SÑ lưãng cuÙc sinh sÑng cça ngưÝi dân và k¿t nÑi cÍn ngưÝi ĐÑi vÛi thiên v­y. chç đ§u tư Fivigroup đã k¿t thích hãp hài hòa c£nh quan mà thiên nhiên đã ban t·ng cho HÙi An Riverside bên c¡nh dòng sông Thu BÓn hiÁn hòa k¿t hãp ĐÑi vÛi không gian non gây thành càng diÇn m¡o tươi l¡, hòa phù hãp ĐÑi vÛi thiên v­y kó vĩ.

Nhïng căn biÇt thñ HÙi An Riverside đưãc c¥u trúc theo lÑi tân ti¿n, ¥n tưãng và đem đ­m điÃm sáng ki¿n trúc xanh view sông đ³ng c¥p VÛi không gian xanh cùng vÛi hÓ bơi riêng biÇt t¡o thành điÁu kiÇn riêng tư cho du khách, Nhïng v«n mÛi gũi và dÅ v­n hành. ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi cây non du khách s½ đưãc hưßng thå cuÙc sÑng hòa mình ĐÑi vÛi thiên nhiên, môi trưÝng an bình, thư thái đà tr£i nghiÇm mÙt cuÙc sinh sÑng tuyÇt mù đà t¡m quên di chuyÃn cuÙc an cư Ón ào, Ón ã điÃm phÑ thË.

tiÇn ích nÙi khu dñ án HÙi An Riverside Villas

là khu sinh thái ven sông, HÙi An Riverside đưãc Fivigroup đ§u tư xây dñng m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t cao c¥p đáp éng tÑt nh¥t cho toàn bÙ nhu c§u sinh ho¡t hàng ngày cça cư dân.

cư dân ngưÝi lÛn vàng ch¯n s½ hài lòng VÛi hÇ m¡ng lưÛi tiÇn nghi đưãc chç đ§u tư l¯p VÛi h§m gíi xe rÙng rãi, trung tâm kinh doanh s§m u¥t VÛi Các danh ti¿ng nÕi ti¿ng đáp éng mÍi đòi hÏi mua s¯m cça cư dân ngay t¡i nÙi khu, chu×i chăm sóc https://pirealtor.net/hoi-an-riverside/ và rèn luyÇn séc khÏe như trung tâm y tiÅn, phòng t­p thà hình, Spa,... phåc vå Nhïng nhu c§u chăm sóc séc khÏe cça dân cư.

phía c¡nh Nhïng tiÇn ích đáp éng đòi hÏi cuÙc sinh sÑng hàng ngày, ngưÝi dân t¡i nhà phÑ HÙi An Riverside đưãc t­n hưßng Nhïng tiÇn ích vui chơi gi£i trí đ³ng c¥p như cafe sân vưÝn, hÓ bơi, khu gi£i trí k¿t hãp VÛi trung tâm kinh doanh, đ·c biÇt là công mĩ ven sông, l×i di chuyÃn bÙ ven sông đưãc bÑ trí m¡ng lưÛi cây xanh và gh¿ đá nghÉ ngơi, t­n hưßng b§u không khí mát m», thoáng đãng mà dòng sông Thu BÓn đem đ¿n.

bên c¡nh đó, dñ án đem tÛi b§u không khí trong lành ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi cây non đưãc l¯p đ·t xen k½ giïa Các tòa nhà gia đình và Các công viên cây xanh ngay nÙi khu dñ án mang l¡i cho toàn bÙ khu sinh thái HÙi An Riverside Villas b§u đëng khí thoáng đãng, trong sÑ lành ngay ß chánh căn hÙ chung cư cça mình.

chç đ§u tư đáng tin c­y

dñ án HÙi An Riverside đưãc t­p đoàn Fivigroup đ§u tư và xây dñng ngay chân c§u Cía Đ¡i bên c¡nh dòng sông Thu BÓn, đây là t­p đoàn đưãc ra ĐÑi vÛi lĩnh vñc ho¡t đÙng ban đ§u là dËch vå du lËch & nghÉ ngơi - xây. VÛi cái nhìn dài h¡n cça t­p đoàn Fivigroup, t­p đoàn đã không ngëng ph¥n đ¥u, n× năng trß ra thương hiÇu uy tín trong lĩnh vñc du lËch & nghÉ ngơi, phát triÃn và t­p trung vào b¥t đÙng s£n ĐÑi vÛi 2 nhóm tên tuÕi chánh là FVG Travel và FVG Construction.

trong sÑ suÑt nay gian ho¡t đÙng không ngëng ph¥n đ¥u, đ§u tư vÁ ch¥t xám cũng như tài chính cça đÙi ngũ công nhân mĩ cça t­p đoàn Fivigroup đ¿n này t­p đoàn Fivigroup đã xây bÁn vïng và chuyên nghiÇp, Fivigroup đã cơ c¥u l¡i và t­p trung phát triÃn ĐÑi vÛi mong muÑn mang tÛi cho sàn Các Dòng s£n ph©m, dËch vå theo chu©n quÑc t¿ và Nhïng hưßng thå hoàn toàn l¡ vÁ phong cách sÑng tân ti¿n.

hơn đây là bài vi¿t tÕ phù hãp Các thông tin cça dñ án HÙi An Riverside Villas cça PiRealTor Team, hi vÍng đây s½ là nguÓn thông tin bÕ ích cho Khách hàng trong viÇc Khái quát dñ án HÙi An Riverside.

Event Date

Saturday, 5 March 2016
Dewan Sri Balau, UiTM Cawangan Sarawak,
Kampus Mukah.

Downloads

Entry Form & Poster Template
(Click to download)

Go to top