5 Điều về SaleReal Team thu hút nhà đầu tư bất động sản

5 Điều về SaleReal Team thu hút nhà đầu tư bất động sản

Thông tin nhà m«u Ascent Garden Home qu­n 7

Ascent Garden Home là dñ án căn hÙ chung cư đ³ng c¥p t¡i đưÝng B¿n Nghé, phưÝng Tân Thu­n Đông, qu­n 7, đưãc đ§u tư bßi công ty b¥t đÙng s£n Ti¿n Phát. Qua bài vi¿t dưÛi đây cça SaleReal Team, hy vÍng quý đÙc gi£ bi¿t thêm nhïng thông tin hïu nghi.

Thông tin vÁ chç m«u Ascent Garden Home qu­n 7

dñ án Ascent Garden Home cça nhà đ§u tư Ti¿n Phát nÕi ti¿ng VÛi bưÛc c¥u trúc đ­m nét ki¿n trúc cça Nh­t B£n. Hòa Bình là đơn vË k¿t c¥u kiêm thi công dñ án. có r¥t nhïng Quý khách yêu thích phong cách c¥u trúc này vì vì nó đ·c s¯c, đ·c s¯c, đëng giÑng như Các dñ án khác xung quanh. dñ sáng căn hÙ chung cư mÛi cça Ti¿n Phát s½ chào bán vào cuÑi quý 2 năm 2019. dñ án đưãc khßi công vào quý mÙt 5 đ¥y và dñ sáng s½ hoàn thành, bàn giao hoàn thiÇn vô cuÑi 5 2021.

ascent garden home Tien Phat

chung cư Ascent Garden Home t¡o nhïng ưu điÃm. Nhïng ai có nhu c§u tìm mÙt dñ án t¡o điÁu kiÇn an cư xanh, trong sÑ lành, thi¿t bË nÙi th¥t căn hÙ đ³ng c¥p Nh­t B£n thì đây là mÙt thå chÍn thích hãp.

chç m«u Ascent Garden Home s¯p phát triÃn xong, căn hÙ m«u cho m¥y dñ án đem phong cách ki¿n trúc Nh­t B£n. phong cách căn hÙ Nh­t B£n thà hiÇn qua trang trí hÍa ti¿t, trang trí nÙi th¥t và màu s¯c căn hÙ.

HiÇn thÝi chung cư m«u chưa khai trương, thông tin chính théc vÁ dñ án cũng chưa có, nhưng các Quý khách hàng đã bi¿t l¡i dñ án. các Quý khách hàng liên l¡c ĐÑi vÛi SaleReal Team nh±m hÏi thăm thông tin, hÏi vÁ thÝi gian chào bán và t¡i gian t¡o thà tham quát nhà m«u.

t¡i khu vñc nam có r¥t nhiÁu dñ án chung cư c¥u trúc theo lÑi ki¿n trúc Nh­t B£n, trong sÑ đó thì căn hÙ Ascent Garden Home là đ­m nét ki¿n trúc Nh­t B£n nh¥t. nhà đ§u tư dñ án không chÉ t¡o Ti¿n Phát mà còn t¡o công ty b¥t đÙng s£n Sanyo Homes, càng công ty b¥t đÙng s£n tÛi të Nh­t B£n.

NÙi th¥t căn hÙ Ascent Garden Home có chu©n mñc Nh­t B£n, các v­t dång đưãc nh­p kh©u të Nh­t B£n. Các nÙi th¥t đ¥y s½ đem tÛi cho Quý khách hàng cuÙc an cư tiên ti¿n, tiÇn nghi. Chúng t¡o đÙ bÁn cao cho nên Quý khách hàng hãy yên tâm sí dång. đëng Nhïng bÁn mà nó còn sang trÍng.

ascent garden home quan 7

chung cư Ascent Garden Home t¡o k¿t c¥u ban công rÙng m¡nh. ß ban công có thà trÓng Nhïng ch­u cây xanh, đ·t mÙt cách bàn nh±m uÑng trà, uÑng cà phê. Nhïng căn hÙ chung cư trên cao t¡o kh£ năng đéng t¡i ban công nh±m nhìn sông Sài Gòn. căn hÙ chung cư view sông đưãc nhiÁu ngưÝi yêu thích.

dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát có k¿t c¥u të 1-3 phòng ngç, xây dñng nÙi th¥t cao c¥p. NÙi th¥t cça Nhïng hãng m¡nh như Hafele, Kohler, Duravit, Toto. Quý khách hàng có thà chÍn lña căn hÙ bàn giao nÙi th¥t cơ b£n ho·c chÍn lña bàn giao thô rÓi thiên trang trí nÙi th¥t riêng biÇt. chÍn lña căn hÙ bàn giao thô có bÝ b¿n bán th¥p trên.

nhà th§u xây thi công dñ án Ascent Garden Home qu­n 7

Ascent Garden Home là dñ án ti¿p nÑi cça Nhïng dñ án khác cũng đem dòng The Ascent. TrưÛc đó thì Ti¿n Phát đã thñc hiÇn khá th¯ng lãi dñ án The Ascent – Thao Dien Condominiums, Ascent Plaza (Qu­n Bình Th¡nh).

ascent garden home

chç th§u thi công dñ án là phéc công ty xây dñng Hóa Bình, công ty m¹ cça Ti¿n Phát. Hòa Bình đem đ¿n dñ án công nghÇ phát triÃn hiÇn đ¡i, Giúp quá trình phát triÃn nhanh hơn, ch¥t Lưãng căn hÙ tÑt trên.

dñ án chung cư Ascent Garden Home t¡o quy https://duankhunam.com/du-an/ascent-garden-home/ mô là 1ha, VÛi 2 block chung cư, tëng block cao 25 t§ng. dñ án cung éng ra sàn qu­n 7 kho£ng 540 chung cư. trong sÑ đó là 100 căn hÙ chung cư officetel, 340 căn hÙ chung cư cao c¥p. dñ án có hÇ thÑng tiÇn ích đa d¡ng, phong phú, m­t đÙ phát triÃn cça dñ án chÉ chi¿m 20%.

Ascent Garden Home ki¿n xây càng môi trưÝng sinh sÑng thoáng đãng t¡i Qu­n 7. căn hÙ có k¿t c¥u tÉ m©n, thu­n lãi, có cái nhìn thông thoáng, t¡o phong cách chç ß cça Nh­t B£n. Đây là mÙt trong sÑ ít chung cư có k¿t c¥u theo cách chung cư Nh­t B£n t¡i nên phÑ bà Chí Minh. nhà đ§u tư dñ án ngoài Ti¿n Phát ra còn có Sanyo Homes (công ty BDS Nh­t B£n).

N¿u kà dñ án có cách thi¿t k¿ tuyÇt đÑi giÑng ki¿n trúc Nh­t b£n thì đëng đúng. NgưÝi ta t¡o kh£ năng c£m nh­n đưãc cách thi¿t k¿ căn hÙ kiÃu ViÇt Nam, có văn hóa ViÇt Nam lÓng ghép trong đ¥y.

ascent garden home q7

Hòa Bình là công ty m¹ cça Ti¿n Phát, cũng là đơn vË đéng ra thi¿t k¿, thi công dñ án Ascent Garden Home. Hòa Bình là công ty xây dñng lÛn m¡nh, m×i nh­n Các gi£i thưßng như Sao vàng Đ¥t ViÇt, cúp vàng Ch¥t Lưãng xây dñng năm 2018, ngoài nên t¡o Nhïng gi£i thưßng đưãc trao t·ng t¡i Paris, gi£i b¡c phát triÃn quÑc t¿…

Khách hàng có nhu c§u mua căn hÙ chung cư Qu­n 7 thì nên Suy xét dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát. dñ án chÉ có 540 căn hÙ cho ra SÑ lưãng cư dân không m¡nh, tÑ ch¥t này Khi¿n cho đÝi sinh sÑng bÛt phéc t¡p. .SÑ ngưÝi dân không m¡nh cho thành t¡o không gian yên tĩnh.

nh±m bi¿t thêm thông tin dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7, Quý khách vui lòng liên hÇ công ty BDS SaleReal. Đây là công ty chuyên phân phÑi căn hÙ ß khu Nam và Đông Sài Gòn.

Event Date

Saturday, 5 March 2016
Dewan Sri Balau, UiTM Cawangan Sarawak,
Kampus Mukah.

Downloads

Entry Form & Poster Template
(Click to download)

Go to top