10 phân tích của chuyên gia về sunshine city quan 7 dungquoc

10 phân tích của chuyên gia về sunshine city quan 7 dungquoc

Nhïng nơi NÕi trÙi mà chung cư Sunshine City Sài Gòn sá hïu

dñ án Sunshine City Sài Gòn là mÙt trong sÑ Nhïng dñ án vëa mÛi đưãc nhà đ§u tư Sunshine Group triÃn khai trong năm 2018, dñ án vào thÝi điÃm hiÇn t¡i đang có đưãc sñ chú ý cça khá các Khách hàng đang có ý đËnh đ§u tư mua khi sá hïu khá nhiÁu ch× NÕi b­t të: Ch¥t SÑ lưãng điÁu kiÇn an cư, kh£ năng g¯n k¿t giao thông cũng như h¡ng måc tiÇn nghi đ³ng c¥p. chÝ dñ án s½ đem l¡i càng cuÙc sÑng đ§y đç và cơ sß v­t ch¥t dành cho Quý khách hàng.

th¿ dñ án sá hïu Nhïng điÃm NÕi b­t gì? tiÁm lñc thành sao? Thông qua bài vi¿t dưÛi đây, dungquoc s½ đưa nên các Xem xét và đánh giá vÁ Nhïng th¯c m¯c cça Quý khách hàng mÙt t§m đ§y đç và chánh xác nh¥t.

du an sunshine city saigon

Nhïng điÃm NÕi trÙi mà chung cư Sunshine City Qu­n 7 sá hïu

dñ án có quy mô r¥t lÛn ĐÑi vÛi tÕ diÇn tích lên l¡i 10 ha, VÛi 11 block cao të 26 - 38 t§ng đưãc xây và s½ c¥p thành sàn hơn 3000 căn hÙ cao c¥p. trong đó, Nhïng căn hÙ s½ đưãc thi¿t k¿ phong phú të chung cư 1 phòng ngç - 3 phòng ngç, Offictel, penhouse,…

t¡o vË trí n±m t¡i đưÝng Phú Thu­n, thuÙc phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. VÁ vË th¿ cça dñ án đưãc Quoc Dung Blog và Quý khách nh­n đËnh khá cao khi sá hïu vào vàn Nhïng tiÁm lñc NÕi trÙi lúc n±m ß khu s§m u¥t b­c nh¥t t¡i Sài Gòn.

Đây là khu t¡o Cơ sß h¡ t§ng giao thông khá đưãc nh¥n m¡nh và xây dñng trong vài năm trß tÛi đây, y¿u tÑ này cũng đúng lúc ngưÝi dân sÑng ß khu vñc này vô cùng đông đúc nên .SÑ xe cÙ lưu thông qua đ¿n t¡i Các tuy¿n đưÝng là cñc kó đông đúc. nên Các tuy¿n đưÝng ß đây đưãc xây dñng ĐÑi vÛi quy mô r¥t m¡nh và tiên ti¿n s½ gi£i quy¿t tình tr¡ng k¹t xe kéo dài vô Nhïng giÝ cao nơi.

- NguyÅn Lương B±ng: Tuy¿n đưÝng chÉ vëa xa l¡ đưãc thông xe vô cuÑi 5 2017 ĐÑi vÛi tÕng chi phí đ§u tư lên l¡i 270 t÷ đÓng, tuy¿n đưÝng khá rÙng lÛn VÛi lÙ giÛi lên l¡i 40 m và dài https://dungquoc.com/du-an/sunshine-city-saigon/ 1 km.

can ho sunshine city saigon

- Đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh: Là tuy¿n đưÝng đô thË lÛn và tiên ti¿n nh¥t t¡i ra phÑ hÓ Chí Minh ĐÑi vÛi tÕ chiÁu dài lên tÛi 17.8 km, cñc kó rÙng lÛn m¡nh ĐÑi vÛi lÙ giÛi lên l¡i 120 m.

-Huónh T¥n Phát: TrưÛc kia tuy¿n đưÝng này r¥t nhÏ h¹p và thưÝng xuyên x£y ra tình tr¡ng ng­p låt vô Nhïng ngày mưa gió, hiÇn cũng đã nâng đưãc nâng c¥p VÛi phéc kinh phí 250 t÷ đÓng nh±m gi£i quy¿t triÇt nh±m tình tr¡ng này.

ĐÑi vÛi Nhïng tuy¿n đưÝng mà Quoc Dung Blog đã liÇt kê h§u h¿t đÁu có cách £nh hưßng r¥t lÛn ĐÑi vÛi dñ án Sunshine City Qu­n 7 s½ Làm cho kh£ năng k¿t nÑi giao thông cça Quý khách hàng s½ trß nên đơn gi£n và thu­n tiÇn trên đ¿n Các khu vñc lân c­n cñc kó đơn gi£n và mau chóng. H¡ t§ng giao thông phát triÃn cũng s½ đÓng nghĩa ĐÑi vÛi v¥n đÁ trË giá b¥t đÙng s£n cça khu Qu­n 7 nói cùng và Sunshine City Sài Gòn kà riêng biÇt s½ đưãc gia tăng càng cách lÛn và mau l¹.

chánh bßi y¿u tÑ này ra Quý khách hàng s½ đi vô cùng nhanh chóng và thu­n tiÇn đ¿n:

- Të Sunshine City Sài Gòn đ¿n khu vñc đô thË Phú mù Hưng chÉ VÛi 5 phút.

- căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn tÛi trung tâm Qu­n mÙt chÉ ĐÑi vÛi 20 phút là t¡o kh£ năng ti¿p c­n.

- tÛi Nhïng khu vñc đô thË m¡nh ß Qu­n 2: khu vñc đô thË Thç Thiêm, Nam R¡ch Chi¿c, Th¡nh h£o Lãi, yên Phú an Khánh,… chÉ ĐÑi vÛi 25 phút.

can ho sunshine city saigon

ĐÑi vÛi mÙt vài gi£i pháp g¯n k¿t giao thông đã kà trên, có kh£ năng m¥y chÉ c§n an cư ß căn hÙ chung cư đ³ng c¥p Qu­n 7 này Khách hàng s½ dÅ dàng trên trong sÑ viÇc đi hÍc, đi làm mà không ph£i tÑn quá nhiÁu nay gian.

hơn h¿t, dñ án còn đưãc phát triÃn phía c¡nh dòng sông C£ G¥m cñc kó rÙng rãi, ngoài ra dñ án còn đưãc nhà đ§u tư Sunshine Group k¿t c¥u khá nhiÁu kho£ng cây xanh bao phç c£ dñ án, đây là 2 tÑ ch¥t chính Làm cho khí h­u ß dñ án đưãc tÑ ch¥t hòa s½ Giúp cho đÝi sinh sÑng cça Khách hàng ß dñ án s½ luôn luôn thoáng mát, hít thß đưãc Nhïng b§u đëng khí trong lành.

Các căn hÙ chung cư ß dñ án s½ đưãc k¿t c¥u rÙng rãi VÛi đ§y đç Các phòng chéc năng: Phòng khách, phòng ngç, nhà vÇ sinh, chç b¿p,… mÍi đưãc l¯p, s¯p x¿p hãp lý t¡o thành c£m giác rÙng rãi và vui v». Ngoài nên, t¡o l¡i 80% căn hÙ t¡i dñ án đưãc c¥u trúc có view nên sông vô cùng đ¹p m¯t và thoáng mát, Khi¿n gia chç có kh£ năng nh­n đưãc làn gió thÕi lên të sông nhïng nh¥t có kh£ năng.

Và công nghÇ 4.0 cũng s½ đưãc áp dång ß dñ án đà đem l¡i càng cuÙc sinh sÑng tiên ti¿n và thông tin đúng nghĩa, nhân tÑ này s½ đáp éng tÑt hơn cho Các nhu c§u cça Khách hàng cũng như s½ đơn gi£n trên trong sÑ viÇc v­n hành và điÁu phÑi cũng như mang đ¿n Nhïng hưßng thå khác biÇt và riêng biÇt cho Khách hàng.

đëng Các th¿ Nhïng chung cư ß dñ án s½ đưãc l¯p đ·t m¡ng lưÛi nÙi th¥t d¯t ch¯c nh±m mang tÛi đÝi sinh sÑng đ³ng c¥p, quý phái và đúng tiêu chu©n VÛi cuÙc sÑng thưãng lưu. Các tòa chç s½ đưãc phç kính Low - e 3 lÛp.

can ho sunshine city quan 7

Là mÙt dñ án căn hÙ đ³ng c¥p nên dñ án đưãc chç đ§u tư Sunshine Group thi¿t k¿ càng chu×i tiÇn nghi cñc kó đ³ng c¥p ĐÑi vÛi tiêu chu©n 5 sao và có kh£ năng phåc vå đưãc cho h§u h¿t Nhïng đòi hÏi thưÝng nh­t cça Khách hàng të cß b£n cho tÛi cao c¥p. Và Sunshine City Qu­n 7 sơ hïu Nhïng tiÇn ích: Sky Bar, trung tâm kinh doanh, trưÝng hÍc quÑc tiÅn, khu vñc gi£i trí, Các khu đáp éng cho viÇc rèn luyÇn, nâng cao séc khÏe cça Khách hàng,…

hơn h¿t dña n±m r¥t g§n VÛi khu đô thË Phú mù Hưng thành v¥n đÁ ti¿p c­n tÛi Nhïng tiÇn nghi t¡i khu vñc này vô cùng đơn gi£n.

Bài vi¿t trên đưãc công ty dungquoc đưa thành Nhïng Xem xét và đánh giá vÁ Các nơi NÕi trÙi nh¥t cça căn hÙ chung cư Sunshine City Qu­n 7, đây là Các thông tin r¥t quna trÍng mà Quý khách hàng đëng nên bÏ qua.

Event Date

Saturday, 5 March 2016
Dewan Sri Balau, UiTM Cawangan Sarawak,
Kampus Mukah.

Downloads

Entry Form & Poster Template
(Click to download)

Go to top