không gian tại ledinhphong như thế nào?

không gian tại ledinhphong như thế nào?

Sunshine Diamond River dñ án Quân 7 thé 2 cça Sunshine Group

Sunshine Diamond River quan 7 – Sunshine Group là mÙt đ­p đoàn b¥t đÙng s£n mÛi nÕi trong chëng nay gian 3 năm trß tÛi đây. Đây là đơn vË đã chi¿m giï hàng lo¡t quù đ¥t đ¹p ß Sài Gòn, Hà NÙi, Nha Trang,... t¡i tp HÓ Chí Minh đơn vË này đã công bÑ 2 dñ án đó là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond river và theo Các thông tin nÙi bÙ chúng tôi nh­n đưãc thì chç đ§u tư Sunshine Group s½ ti¿p tåc cho ra m¯t Nhïng dñ án mÛi trong sÑ 5 2019 này t¡i Các khu như Qu­n 2, Qu­n 4 và Qu­n 7.

trong suÑt thÝi gian qua, nhà đ§u tư này đã phát triÃn thành công các dñ án lÛn m¡nh n±m trong sÑ phân khúc b¥t đÙng s£n cao c¥p: khu căn hÙ đ³ng c¥p Sunshine City Hà NÙi, dñ án Sunshine Garden, Sunshine River,... khá th¯ng lãi nh±m đ¿n hôm thÝi Sunshine Group trß thành càng thương hiÇu mÛi vïng lÛn hơn sàn BDS nưÛc chç.

Thông tin dñ án chia s» do Lê Đình Phong - dñ án Sunshine Diamond River là Dòng s£n ph©m ti¿p theo cça t­p đoàn Sunshine Group cũng là dñ án thé 2 đưãc phát triÃn và mß bán t¡i sàn Qu­n 7. có kh£ năng nói ngay sau khi g·t hái đưãc thành công të dñ án TrưÛc tiên đem tên Sunshine City Sài Gòn thì đươn vË chç đ§u tư này t¡o thêm đÙng lñc mÛi đà di chuyÃn sâu vào sàn BDS Qu­n 7 ĐÑi vÛi dñ án thé 2 còn m¡nh trên dñ án thé nh¥t.

Ngay phía sau đây là Các thông tin kho£n ti¿t nh¥t vÁ du an Sunshine Diamond River Khách hàng t¡o kh£ năng coi ngay nh±m t¡o thêm thông tin.

chung cu sunshine diamond river

Sunshine Group thành m¯t dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

t¡o tên thương m¡i là Sunshine Diamond River, dñ án chung cư Qu­n 7 đã đưãc đưa vô triÃn khai xây vì đơn vË an Phong khi¿n nhà th§u thi công chính cho dñ án. Ngay të trong sÑ quý 1/2019 thì ho¡t đÙng triÃn khai xây dñng cũng như tiêu chu©n bË cho buÕi nên m¯t Quý khách đã đưãc Sunshine Group t­p trung tiêu chu©n bË càng t§m chu đáo nh¥t.

Dñ ki¿n trong tháng 8/2019 chç đ§u tư Sunshine Diamond River s½ Vài nét chính théc Dòng s£n ph©m mÛi này l¡i Quý khách hàng cùng vÛi nhà m«u Sunshine Diamond Qu­n 7. Tuy là mÙt dñ án mÛi đưãc triÃn khai nhưng căn hÙ chung cư Qu­n 7 này nhanh chóng trß thành thú vË ĐÑi vÛi dñ án Marketing ưu viÇt cça doanh nghiÇp đ§u tư cũng như Nhïng chç môi giÛi b¥t đÙng s£n trong đó có SaleReal. Thông tin chính théc dñ án Sunshine Diamond River Quý khách hàng có thà coi ngay t¡i ledinhphong.vn kinh ti¿t, chính xác và Các nh­n xét cça Le Dinh Phong chuyên gia.

Là càng đơn vË nÕi lên nha nhóng trong sÑ kho£ng thÝi gian khác ng¯n nhưng Sunshine đã ghi d¥u mình b±ng Nhïng chéng minh cå thà và đưãc khách hành nh­n xét cao ĐÑi vÛi Nhïng S£n ph©m BDS të chung cư, văn phòng, trung tâm thương m¡i,... lúc l¡i tay Quý khách hàng và đem đ¿n sñ thành công Khi¿n cho đơn vË này có đưãc đáng tin c­y trong sÑ lòng Quý khách hàng.

đËa th¿ Sunshine Diamond River là sÑ 422 tÍa l¡c hơn đưÝng Đào Trí thuÙc khu phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. Đây là càng ch× xinh đ¹p VÛi khá nhïng điÃm Vưãt b­c mà mÙt trong sÑ đó thì đây cũng là khu vñc n±m cça khu đô thË Phú mù Hưng ( t§m kho£ng 250m ). Phú mù Hưng vÑn đã nÕi ti¿ng të lâu là trung tâm tài chánh - tài chính lÛn cça tp HÓ Chí Minh, ĐÑi vÛi vË trí liÁn kÁ khu đô thË này ch¯c h³n s½ đem đ¿n r¥t các lãi ích të bên ngoài cho sñ xây dñng cça can ho chung cu quan 7 này.

tÕ sÑ vÑn đ§u tư mÍi dñ án khu vñc đô thË Qu­n 7 này dñ sáng s½ rơi vô chëng 25.000 t÷ đÓng, diÇn tích xây dñng là 112.585m2, s½ có phéc cÙng 4000 S£n ph©m căn hÙ cao c¥p đưãc mß bán. M­t đÙ xây toàn bÙ dñ án s½ là 23,6% ĐÑi vÛi måc đích xây nên mÙt khu vñc đô thË xanh thân thành và hiÇn đ¡i.

du an sunshine diamond river quan 7

M·t b±ng chánh théc đưãc công bÑ bao gÓm t¡o 8 tòa Block trong sÑ đó s½ t¡o 4000 căn hÙ cùng vÛi Nhïng vË th¿ tiÇn nghi, dËch vå cao c¥p khác như s£nh đón khác, bà bơi vô tuyÇt, trung tâm hÙi nghË, ... d¥u nh¥n trên cùng vÛi đó là khu dËch vå ĐÑi vÛi bà bơi vào cñc, vưÝn cây xanh, quán cafe, và đây là nơi t¡o đÙ cao tuyÇt mù cùng môi trưÝng tuyÇt h£o đà ng¯m c£nh ra phÑ Sài Gòn cũng như dòng sông uÑn lưãn xung quanh.

Lê Đình Phong đánh giá Sunshine Diamond River là càng dñ án tuyÇt đÑi NÕi b­t và ch¯c h³n s½ là dñ án sÑt hơn sàn căn hÙ năm 2019 đem vÁ thành công cho doanh nghiÇp và Khách hàng.

bÝ b¿n bán chung cư Sunshsine Diamond River Qu­n 7

tÍa l¡c trong sÑ khu vñc đang khá nóng vÁ b¥t đÙng s£n cũng như xây dñng lÛn cça Cơ sß h¡ t§ng, quan 7 đang là điÃm có giá trË b¥t đÙng s£n tăng nhanh vô hàng nh¥t cça tp HÓ Chí Minh. viÇc cça căn hÙ Sunshsine Diamond River là tÍa l¡c ngay khu trung tâm và liên k¿ ĐÑi vÛi đ¡i đô thË Phú mù Hưng thì các Khách hàng dñ đoán bÝ b¿n bán cça căn hÙ mÛi Qu­n 7 này s½ ß méc cao.

nhiên bÝ b¿n bán chính théc dñ án mÛi cça Sunshine Group ß Đào Trí là bao nhiêu? Con sÑ chánh théc là 55 – 65 triÇu/m2 tùy vô Dòng s£n ph©m cũng như đËa th¿ Nhïng chung cư nh±m méc giá t¡o thà giao đÙng lên xuÑng trong sÑ kho£ng đó.

du an sunshine diamond river quan 7

nh­n xét khách quát mà nh¯c thì ledinhphong th¥y méc bÝ b¿n này là t¡i méc trung bình trong sÑ phân khúc đ³ng c¥p hiÇn nay. VÛi méc bÝ b¿n này Quý khách s½ có đưãc gì?

+ mÙt chung cư n±m ngay trung tâm Qu­n 7, mÛi khu vñc Phú mù Hưng.

+ m·t tiÁn đưÝng Đào Trí k¿t nÑi qua Thç Thiêm.

+ di chuyÃn mau l¹ l¡i trung tâm Sài Gòn và Nhïng qu­n xung quanh.

+ c¥u trúc hiÇn đ¡i, tiÇn nghi và an ninh.

+ môi trưÝng sinh sÑng & nghÉ dưáng ch¥t .SÑ cao.

+ nhiÁu tiÇn ích nÙi khu vñc bên trong chu©n 5 sao.

+ DiÇn tích t§m non lÛn.

+ n±m trong khu dân cư hiÇn hïu.

+ nhïng tiÇn nghi ngo¡i khu.

+ Là càng S£n ph©m b¥t đÙng s£n đ¿n të thương hiÇu Sunshine Group.

+ bÝ b¿n bán hãp lý.

Như v­y đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River ch¯c ch¯n s½ là quy¿t đËnh chánh xác mà Các chç đ§u tư giàu kho£n nghiÇm ch¯c ch¯n s½ đëng thà bÏ qua.

Event Date

Saturday, 5 March 2016
Dewan Sri Balau, UiTM Cawangan Sarawak,
Kampus Mukah.

Downloads

Entry Form & Poster Template
(Click to download)

Go to top