cac du an Sunshine Group ledinhphong giai đoạn 2, cơ hội cho nhà đầu tư

cac du an Sunshine Group ledinhphong giai đoạn 2, cơ hội cho nhà đầu tư

Sunshine City Sài Gòn dñ án xa l¡ nh¥t cça Sunshine Group 5 2019

Sunshine Group b¯t đ§u chào bán dñ án Sunshine City Sài Gòn S£n ph©m TrưÛc h¿t t¡i thË trưÝng Qu­n 7. Đây là dñ án chung cư cao c¥p VÛi sñ b¯t tay thích hãp tác cça t­p đoàn Sunshine và nhà th§u Hòa Bình Nhïng đơn vË nÕi ti¿ng trong lĩnh vñc BDS & xây dñng ß ViÇt Nam. Ngay dưÛi đây là Nhïng thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group cũng như Sơ nét Sunshine City Saigon Quý khách cùng theo dõi nhé.

Sunshine Group chç đ§u tư căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn

nh¯c tÛi Sunshine Group vàng r±ng không chÉ Các ngưÝi thương m¡i b¥t đÙng s£n mà còn r¥t nhiÁu ngưÝi cũng s½ bi¿t đây là mÙt t­p đoàn chuyên thương m¡i và xây b¥t đÙng s£n lÛn m¡nh ß ViÇt Nam. chç đ§u tư Sunshine Group đưãc thành l­p ngay të 5 2016 nhưng trong chëng t¡i gian mÛi năm 5 phát triÃn thì Sunshine Group đã mau l¹ tìm đưãc điÃm đéng cça mình trên sàn b¥t đÙng s£n ViÇt Nam cũng như gi nh­n mình là càng đơn vË lÛn đç thà nh±m làm nên Nhïng siêu dñ án vÁ sau.

sunshine city sai gon

Cũng chánh dña đ¥y mà đ¿n 5 2019 tên tuÕi Sunshine đã tìm l¡i VÛi khá nhïng cư dân ViÇt Nam Nh¥t là Nhïng chç đ§u tư và giÛi chuyên môn trong sÑ lĩnh vñc b¥t đÙng s£n. thå th¯ng lãi suÑt t¡i gian ho¡t đÙng đưãc gi nh­n qua Nhïng dñ án đã và s½ hoàn nên trong sÑ suÑt thÝi gian qua như Sunshine City Hà NÙi, Sunshine Center, Sunshine Riverside,...

chç đ§u tư Sunshine Group còn ti¿n hành triÃn khai đÓng lo¡t các dñ án l¡ 5 2019 lúc giï n¯m trong tay Các khu đ¥t cñc kó đ¹p t¡i Sài Gòn và khá nhiÁu ch× khác të b¯c tÛi nam. NÕi b­t nh¥t trong sÑ năm nay ĐÑi vÛi 3 dñ án đem tên tuÕi cça t­p đoàn này đ¥y là Sunshine Diamond River ( phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 ), Sunshine Venicia ( phưÝng Bình yên, Qu­n 2 ) và cuÑi cùng vÛi là dñ án chúng ta đang nh¯c tÛi Sunshine City Le Dinh Phong Saigon. Ngoài nên trong sÑ 5 2019 này thì theo thông tin Lê Đình Phong Đôi nét đưãc, Sunshine Group s½ còn ti¿p tåc cho nên m¯t nhiÁu dñ án l¡ t¡i tp HÓ Chí Minh VÛi khu vñc Qu­n 2, Qu­n 4, Qu­n 7.

có kh£ năng nói, chç đ§u tư dñ án xa l¡ t¡i Qu­n 7 này đã xây đưãc sñ tin tưßng ĐÑi vÛi Quý khách cùng Các dñ án mang đ¿n ch¥t .SÑ, tính th©m h£o và giá thành phù hãp lý mÙt trß thành đ·c biÇt hơn trong m¯t Các chç đ§u tư.

dưÛi đây là Nhïng chia s» thông tin Sunshine City Sài Gòn vì Lê Đình Phong nh±m c¥p kho£n ti¿t Các thông tin xoay quanh dñ án l¡ cça Sunshine Group Quý khách cùng theo dõi ti¿p ph§n 2.

Thông tin căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7

Tên chánh théc cça dñ án Sunshine Group ß đưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 đ¥y là Sunshine City Sài Gòn. dñ án do đơn vË Hòa Bình khi¿n nhà th§u xây dñng chánh théc đi vào triÃn khai vô cuÑi năm 2018 đ§u 5 2019.

mÍi quy mô cça chung cư cao c¥p Qu­n 7 này lên tÛi 9,91ha. .SÑ Dòng s£n ph©m t¡o trong dñ án l¡ này là 3748 căn hÙ. M­t đÙ xây dñng cça dñ án này đang đưãc chúng tôi c­p nh­t và s½ sÛm gíi tÛi Khách hàng ngay lúc có thông tin chính théc.

Đây là S£n ph©m đ³ng c¥p dành cho Nhïng gia đình thưãng lưu thành t¡o k¿t c¥u tÑi thiÃu là 2 phòng ngç và tÑi đa là 4 phòng ngç. DiÇn tích cå thà cça Nhïng m«u chung cư ß Sunshine City Saigon gÓm có: 69 – 85m2 cho căn hÙ 2 phòng ngç, 102 – 105m2 cho chung cư 3 phòng ngç và 131,6m2 là diÇn tích cho căn hÙ 4 phòng ngç. Như nhiên chç đ§u tư Sunshine Group s½ đem l¡i cho Quý khách khá các chÍn vÁ diÇn tích và đây là Các chÍn phÕ bi¿n đang bán ch¡y nh¥t hiÇn nay ß Các dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7.

Lê Đình Phong thông tin chính théc vÁ thÝi kó bàn giao Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7 là vào quý 2/2020. chu©n mñc bàn giao căn hÙ chung cư Qu­n 7 là hoàn thiÇn hoàn toàn c£ vÁ c¥u trúc phát triÃn l«n nÙi th¥t phía trong.

Quý khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o giá bán Sunshine City Sài Gòn là 50 triÇu đÓng/m2. SÕ hÓng bàn giao quyÁn ©n chéa cho Quý khách ( lâu dài n¿u là ngưÝi ViÇt Nam, 50 năm cho ngưÝi nưÛc ngoài ).

sunshine city quan 7

nh­n đËnh vË th¿ Sunshine City Sài Gòn

tÍa l¡c ngay bên bÝ sông C£ C¥m và chÉ t§m khu vñc đô thË Phú h£o Hưng t§m 100m, dñ án Sunshine City Sài Gòn đưãc Lê Đình Phong nh­n đËnh là ©n chéa đËa th¿ đ¯c đËa.

VÛi m·t tiÁn đưÝng Phú Thu­n cùng vÛi Nhïng tuy¿n đưÝng giao thông g§n đó như c§u Phú mù, đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh, đưÝng Huónh T¥n Phát,... s½ Làm cho quá trình an cư, hÍc t­p và khi¿n v¥n đÁ cça ngưÝi dân an cư ß căn hÙ Qu­n 7.

phía c¡nh đ¥y v¥n đÁ tÍa l¡c mÛi sông C£ C¥m s½ t¡o thà phát triÃn giao thông đưÝng thçy cũng như đem đ¿n càng b§u điÁu kiÇn sÑng thoáng mát VÛi các cây non trß thành môi trưÝng sinh sÑng lý tưßng giïa thành phÑ Sài Gòn.

cùng v¥n đÁ tÍa l¡c mÛi khu đô thË Phú mù Hưng thì cư dân s½ t¡o thà ti¿p c­n l¡i khu tài chánh kinh t¿ lÛn hàng đ§u cça tp HÓ Chí Minh cũng như ti¿p c­n đưãc ĐÑi vÛi Các dËch vå tiÇn nghi hàng đ§u hiÇn t¡i.

can ho sunshine city sai gon

Ngoài thành xung quanh đËa th¿ Sunshine City Sài Gòn còn t¡o các dËch vå cơ sß v­t ch¥t hiÇn hïu như trưÝng hÍc, công sß, trung tâm hành chính, bÇnh viÇn, trung tâm hÙi nghË, công mĩ,... s½ là nguÓn c¥p Các tiÇn ích ch¥t SÑ lưãng và nên thi¿t cho ngưÝi dân sÑng ß dñ án Sunshine Group Qu­n 7.

cùng vÛi sñ xây dñng cça tp HÓ Chí Minh thì Các khu như Qu­n 7 s½ t¡o tác đÙng tích tuyÇt nh±m xây m¡nh m½ trên mang tÛi Nhïng điÁu kiÇn an cư tÑt nh¥t cho cÙng đÓng ngưÝi dân nơi đây.

th¿ t¡o thành đ§u tư căn hÙ Sunshine City Sài Gòn hay không? thiÇn th¿ là ra ЦU TƯ rÓi ph£i đëng quý vË.

trên dây là Nhïng thông tin vÁ t­p đoàn BDS Sunshine Group cùng Nhïng GiÛi thiÇu Sơ nét dñ án Sunshine City SaiGon s½ khá hïu nghi cho chç đ§u tư dưÛi góc nhìn cça chuyên gia ledinhphong. Hy vÍng Quý khách s½ th¥y hài lòng khi dành nay gian theo dõi Các thông tin t¡o trong sÑ bài vi¿t này cça SaleReal Team.

Event Date

Saturday, 5 March 2016
Dewan Sri Balau, UiTM Cawangan Sarawak,
Kampus Mukah.

Downloads

Entry Form & Poster Template
(Click to download)

Go to top