Makluman Berkaitan Tatacara Permohonan Kurikulum Bagi Tujuan Pindahan Kredit Oleh Lulusan Politeknik

Bagi Lulusan Politeknik Mukah yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS) dan ingin memohon dokumen kurikulum untuk tujuan pemberian pindahan kredit perlu mematuhi tatacara permohonan dengan mengemukakan maklumat-maklumat seperti berikut:
 
(a) Surat rasmi permohonan kurikulum bagi tujuan pindahan kredit ( sila sertakan nama penuh, nombor matrik, alamat terkini, nombor telefon dan e-mel)
 
(b) Transkrip Akademik diploma/sijil yang telah disahkan
 
(c) Kod dan Nama Kursus yang dipohon untuk tujuan proses pengeluaran kurikulum yang berkaitan
 
(d) Surat Tawaran kemasukan ke IPTA/IPTS atau mana-mana institusi berkaitan
 
Pemohon boleh menghantar permohonan yang lengkap berdasarkan maklumat yang disenaraikan sama ada secara bertulis atau e-melkan kepada pegawai berkenaan. Permohonan secara bertulis hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dengan menulis “PERMOHONAN PINDAHAN KREDIT” di penjuru sebelah kiri dan hendaklah dialamatkan kepada:
 
Pengarah Kanan (Akademik)
Jabatan Pengajian Politeknik
Galeria PjH, Aras 5, Jalan P4W,
Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya
(u.p:En Harun bin Sahat)
 
Manakala bagi permohonan melalui e-mel, permohonan yang lengkap berserta dengan maklumat yang diperlukan perlu di-e-melkan ke alamat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Pegawai untuk dihubungi: En. Harun bin Sahat, Unit Pembelajaran Digital, Bahagian Instruksional dan Pembelajaran Digital, Jabatan Pengajian Politeknik).
 
Sekian harap maklum.