Visi, Misi & Objektif

VISI
Menjadi Institusi TVET yang Unggul.

MISI
Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf.

Menghasilkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang.

Memanfaatkan perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan.

 

OBJEKTIF

1. Mencapai sekurang-kurangnya 90% kebolehpasaran graduan semasa konvokesyen
2. Mencapai sekurang-kurangnya 85% graduan Politeknik yang bekerja dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan.
3. Mencapai sekurang-kurangnya 75% pelajar tamat pengajian dalam tempoh (GOT
4. Mencapai sekurang-kurangnya 4% graduan yang menceburi bidang keusahawanan selepas menamatkan pengajian.
5. Mencapai sekurang-kurangnya 1 bilangan program sukarelawan pelajar yang melibatkan komuniti atau institusi.
6. Mencapai sekurang-kurangnya 31 bilangan hebahan jabatan atau institusi di media baharu.
7. Mencapai sekurang-kurangnya 2 bilangan aktiviti Lean Management di jabatan atau institusi.
8. Mencapai sekurang-kurangnya 90% pematuhan tatacara pengurusan kewangan dalam pengauditan dan naziran tahunan.
9. Mencapai 100% prestasi pembayaran bil dalam tempoh tujuh (7) hari daripada dokumen lengkap diterima.
10. Mencapai sekurang-kurangnya 5% pengurangan jumlah Akaun Belum Terima (ABT) dari baki tahun sebelumnya.
11. Mencapai sekurang-kurangnya 5% PPPT yang mengikuti program pembangunan bakat dalam tahun semasa.
12. Mencapai 100% pelaksanaan pembelajaran teradun.
13. Mencapai sekurang-kurangnya 4 bilangan industri yang menghasilkan kolaborasi berimpak tinggi.
14. Mencapai sekurang-kurangnya 750 bilangan penyertaan program PSH pada tahun semasa.
15. Mencapai sekurang-kurangnya 5 bilangan program atau aktiviti yang melibatkan alumni.
16. Mencapai sekurang-kurangnya 1 bilangan produk inovasi yang diaplikasi atau solution provider.
17. Mencapai sekurang-kurangnya 25 bilangan kertas penyelidikan TVET yang diterbitkan.
18. Mencapai sekurang-kurangnya 40% tahap pencapaian status Centre of Technology (CoT).