Program Ditawarkan Di Politeknik Mukah Sarawak

Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan) - (DIP)

Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Pelajar akan mengikuti kuliah, melaksanakan tugasan, membuat kerja projek, melaksanakan kerja-kerja amali dan menjalani latihan di industri. Kursus ini menawarkan modul-modul pengkhususan dalam bidang teknologi maklumat seperti Asas Pengaturcaraan, Perisian Aplikasi, Teknologi Perkakasan Komputer, Sistem Digit, Pengaturcaraan Visual Basic, Aplikasi Pangkalan Data, Sistem Pengoperasian, Rangkaian Komputer, Rekabentuk & Analisa Sistem, Pengaturcaraan C++, Keusahawanan Siber, Pengaturcaraan Java Interaktif, Aplikasi Multimedia, Sistem Pangkalan Data, Pengaturcaraan Java, Keselamatan Rangkaian, Struktur Data, Pengarangan Web, Pengaturcaraan Web, dan Projek. Modul-modul elektif seperti Prinsip Mikro Pemproses, Pemasaran di Dalam Teknologi Maklumat, Audio Video Digital, Penerbitan Desktop dan Analisis Statistik juga ditawarkan sebagai pilihan kepada pelajar. Pelajar yang berjaya menamatkan program ini berpeluang untuk menceburi bidang pekerjaan sebagai Pembantu Juru Analisa Sistem, Juruteknik, Pengaturcara, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan lain-lain kerjaya di dalam bidang IT. Lulusan program ini juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang teknologi maklumat.

Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian) - (DNS)

Program ini memberi kemahiran di dalam bidang teknologi maklumat dengan pengkhususan di dalam rangkaian komputer. Pelajar akan menjalani kuliah, sesi amali, tugasan, projek serta turut dikehendaki membuat penilaian secara atas talian untuk modul-modul tertentu, selain menjalani latihan di industri. Antara kursus yang perlu diikuti oleh pelajar sepanjang pengajian adalah seperti Matematik I dan II, Prinsip Pengaturcaraan, Aplikasi Komputer, Perkakasan Komputer, Logik Digital, Asas Pengaturcaraan Dengan C++, Asas Sistem Pengoperasian, Asas Rangkaian, Sistem Pengoperasian Sumber Terbuka, Pengaturcaraan Berasaskan Objek, Sistem Pangkalan Data, Perkhidmatan Internet, Keusahawanan Siber, Analisis dan Rekabentuk Projek, Switching & Routing, Pengurusan Pelayan, Pengaturcaraan Visual Basic.Net, Rekabentuk Rangkaian, Keselamatan Rangkaian dan Projek Rangkaian. Selain kursus-kursus teras, pelajar juga ditawarkan untuk mengambil kursus elektif seperti Telekomunikasi dan Senibina Komputer. Graduan yang berjaya menamatkan program ini berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat Sarjana Muda di dalam bidang teknologi maklumat selain menceburi kerjaya sebagai Juruteknik Rangkaian, Pembantu Pentadbir Rangkaian, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan lain-lain kerjaya di dalam bidang IT.


Diploma Kejuruteraan Awam (DKA)

Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang kejuruteraan awam. Program ini merangkumi 6 semester perkuliahan. Pelajar akan mengikuti kuliah, melaksanakan tugasan, membuat kerja projek, melaksanakan kerja-kerja amali dan menjalani latihan di industri. Program ini menawarkan kursus-kursus  pengkhususan dalam bidang kejuruteraan awam  seperti Bahan & Binaan Kejuruteraan, Lukisan Kejuruteraan, Teknologi Konkrit, Ukur Kejuruteraan, Makmal Kejuruteraan Awam, Aturcara Kontrak & Ukur Binaan, Mekanik Struktur, AutoCADD, Geoteknik, Hidraulik, Kejuruteraan Jalan Raya, Rekabentuk Struktur Konkrit Bertetulang, Kejuruteraan Jalan Raya & Pengangkutan, Teori Struktur, Kejuruteraan Tapak, Pengurusan Pembinaan, Hidrologi, Kejuruteraan Bekalan Air & Air Sisa dan Projek Kejuruteraan Awam. Kursus-kursus elektif seperti Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, Teknologi Persekitaran dan Keusahawanan juga ditawarkan sebagai pilihan kursus kepada para pelajar. Pelajar yang berjaya menamatkan program ini berpeluang untuk menceburi bidang pekerjaan sebagai Pembantu Teknik Awam, Penyelia Tapak, Kerani Tapak, Juru Ukur, Pembantu Jurutera dan Kontraktor Pembinaan serta lain-lain kerjaya yang berkaitan bidang Kejuruteraan Awam. Lulusan program ini juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang Kejuruteraan Awam.

Diploma In Electronic (Communication) - DEP

The Diploma in Electronic Engineering (Communication) covers broad discipline of electronics engineering, with specialization in communication technology. The programme is designed with a broad-based electrical and electronic engineering foundation which includes mathematics, electrical and electronic fundamentals, computer fundamentals and programming, communication system fundamentals, semiconductor devices, wiring installation and computer aided design which provides versatility to the graduates, while emphasizing the area of specialisation towards the end of the programme.

The specialization courses include telephony, fibre optic communication, data communication, wireless communication and microwave devices.
Apart from the technical knowledge and skills, the programme also emphasizes on the development of the individual potential of students in an integrated and holistic manner through courses such as Islamic studies, moral studies, co-curriculum, softskills and entrepreneurship.

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DKM)

Program ini akan mendedahkan para pelajar kepada asas Kejuruteraan Mekanikal yang melibatkan penggunaan prinsip - prinsip fizik, rekabentuk, fabrikasi, pembuatan dan penyelenggaraan peralatan - peralatan dalam sistem mekanikal melalui modul - modul yang berkaitan seperti Amalan Bengkel Mekanikal, Teknologi Woksyop, Mekanik Mesin, Termodinamik, Mekanik Bendalir, Rekabentuk, Proses Pembuatan dan lain-lain. Semasa tempoh pengajian, pelajar akan menghadiri sesi kuliah dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut melalui sesi amali di makmal - makmal dan bengkel kejuruteraan. Tahap pencapaian para pelajar akan dinilai melalui tugasan - tugasan serta latihan - latihan yang diberikan semasa sesi kuliah, amali dan juga peperiksaan.

Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian mereka mempunyai peluang yang luas untuk menceburi kerjaya separa mahir di sektor awam mahupun swasta dalam bidang kejuruteraan khususnya Kejuruteraan Mekanikal. Antaranya di sektor pembuatan dan perkilangan, automotif, perkapalan dan lain – lain mengikut kelayakan yang ditauliahkan.

Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan) (DPM)

Program tiga tahun pengajian perniagaan dibentuk bagi menyediakan pelajar dengan pengetahuan perdagangan yang komprehensif. Tumpuan utama diberi kepada pelbagai bidang pengajian perniagaan seperti pemasaran, perakaunan, statistik, ekonomi, pengurusan perniagaan, undang-undang syarikat, percukaian dan matematik pengurusan. Kepelbagaian mata pelajaran yang dicakupi dalam program ini dibentuk untuk membolehkan pelajar yang mempunyai kecenderungan keusahawanan menceburi dalam perniagaan mereka sendiri. Pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama 6 bulan di semester empat bagi membolehkan mereka memperolehi pengalaman pekerjaan dan kefahaman tentang dunia perniagaan yang sebenar. Bagi pelajar yang berhasrat untuk bekerja dengan organisasi perniagaan, program ini membantu mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran perniagaan.

Prospek Kerjaya

Lulusan berpeluang menjawat jawatan seperti Pegawai Tadbir, Pegawai Kewangan dan juga sebarang jawatan di dalam bidang pengurusan yang bersesuaian.

Diploma Sains Kesetiausahaan (DSK)

Matlamat kursus ini adalah untuk melahirkan setiausaha yang profesional, cekap, efisien dan berketrampilan. Pelajar dilatih dalam pengurusan pejabat, struktur perdagangan, terjemahan Bahasa Melayu dan Inggeris, komputer, pembentukan personaliti, penyediaan, speed typing, trengkas, shorthand dan menaip. Pelajar menjalani latihan amali dan latihan di industri. Di samping layak untuk memegang jawatan Setiausaha, pelajar yang telah tamat pengajian boleh mengisi jawatan pembantu tadbir, pembantu peribadi dan lain-lain bidang yang berkaitan.

Diploma Akauntansi (DAT)

Program tiga tahun ini menyediakan latihan teori dan praktikal dalam bidang perakaunan bagi membolehkan pelajar memasuki komuniti perniagaan serta dapat berfungsi dengan cekap dan lancar menggunakan sistem manual dan komputer. Program ini mencakupi semua bidang perakaunan seperti kewangan, pengekosan, pengurusan, percukaian dan pengauditan. Pelajar juga mempelajari bidang lain yang berkaitan seperti undang-undang syarikat, undang-undang perdagangan, pengurusan perniagaan dan ekonomi yang dibentuk untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran pengurusan bagi membolehkan mereka meningkat ke jawatan penyeliaan. Prospek Kerjaya adalah sebagai Penolong Akauntan dan Penolong Juruaudit di sektor awam atau swasta.